a Swicon Zrt. SwiconSoda üzletágára vonatkozóan

Az alábbi adatkezelési tájékoztató összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseivel.

A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási számaink: NAIH-84102/2015 és NAIH-100514/2016.

Jelen Tájékoztató a www.swiconsoda.hu honlapon folyamatosan elérhető.

A SwiconGroup bármelyik weblapján (így a swiconsoda.hu-n) történő regisztrációval Ön elfogadja Társaságunk adatvédelmi tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az Ön által hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.
Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által a kezelt személyes adatok köre az alábbi:

 1. vezetéknév
 2. keresztnév
 3. e-mail cím
 4. telefonszám (mobil, vezetékes)
 5. cégnév
 6. egyéb, jellemzően regisztrációhoz kötött tartalmak eléréséhez vagy kapcsolatfelvételhez szükséges információk.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve, hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást.
Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

Az adatkezelési célja továbbá elektronikus hírlevél küldése is azzal, hogy az oldalra történő regisztráció az elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulás megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben nem tart tovább igényt hírlevél küldésére, úgy hírlevelünk legalján található “Leiratkozás” linken keresztül bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. Ezt követően nem kap tőlünk több hírlevelet.

Regisztrációjával Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük a megjelölt témával kapcsolatban, vagy külön jelzett hírlevél-szolgáltatás esetén a megadott elérhetőségeken és a megadott módon marketingjellegű információt szolgáltassunk az Ön részére. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.
Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Az adatokat az adatbázisunkban megőrizzük, kezeljük, az adatok felvételét követő 3 évig, illetve amíg Ön nem kéri annak törlését. Kötelező adatkezelés esetén Társaságunk az adott jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Nálunk kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti. Kérésének a hivatali időnkben mindenkor haladéktalanul eleget teszünk.
Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk kezelt adatairól, amely tájékoztatás a info@swicon.hu email-címen kérhető.

A megadott adatok helyességért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

Cookie-k (Sütik)

A Swicon Zrt. weblapjai – számos más honlaphoz hasonlóan – az oldalak megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a weblap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri Társaságunk. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.
A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a Swicon weblapjainak használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

Társaságunk honlapja kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. Társaságunk az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai
 • Google Analytics szolgáltatása
 • Facebook szolgáltatása
 • LinkedIn szolgáltatása

A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a weblapok egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

Jogérvényesítés

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az érintett bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.